date generale 

 

Scopul RONAVEC - RO National Vegetal Genetic Resources Centre este acela de a asigura facilitați si instalații performante, echipamente si dotari corporale / necorporale bazate pe tehnologie avansata, resurse umane înalt calificate impreuna cu resurse de cunoștințe si /sau informații științifice structurate ( referitoare la resursele genetice vegetale), precum si furnizarea serviciilor conexe pentru a fi utilizate de către comunitatea științifică in activitatea de cercetare privind explorarea, inventarierea, colectarea, conservarea si valorificarea resurselor fitogenetice .

In sensul definiției de la nivelul Regulamentului UE nr.650/2014 al Comisiei Europene, cu modificările și completările ulterioare, RONAVEC este o Infrastructura de Cercetare, de interes național, localizată in Orașul Buzău, Județul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 56, aflata in faza de proiect si in coordonarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău.

RONAVEC va asigura accesul gratuit altor utilizatori interesați (de la nivel național sau internațional / instituții publice sau private) din domeniul de referință. Infrastructura de cercetare propusă va fi deservită de un  numar de 5 specialiști  (1 cercetator științific grad I, 3 cercetatori științifici si un asistent cercetare) in faza de proiect si de construcție urmând ca in faza de operare sa fie deservită de un numar minim de 15 specialiști cu expertiză vastă, astfel incât sa poată susține complexitatea proceselor de cercetare si transferul rezultatelor obținute  către comunitatea academica si științifica, mediul educațional si economic in vederea atingerii unui nivel superior de cunoaștere in domeniul explorării, inventarierii, colectării, conservării si valorificării resurselor fitogenetice .

În urma operaționalizării ROVANEC devine o nouă Infrastructura de Cercetare  care din punct de vedere structural si funcțional va avea următoarea configurație detraliata mai jos.

Construcția prinicipală va fi o clădire de categoria A, în acord cu standardele internaționale în domeniu care va respecta principiul „0 emisii de carbon”, realizată structural si funcțional astfel încat sa asigure autonomia si rezistența necasară în condițtii de dezastre naturale, formata din 3 corpuri

   date generale - corp a

Cu funcţiune administrativă de extensie şi de transfer către fermieri şi reprezentanţi ai mediului educaţional - la nivelul acesteia vor fi amplasate spaţii de birouri, o sală de conferinţe şi săli adecvate pentru seminarii

   date generale - corp b

Cu functiune de conservare si protejare resurse fitogenetice - la nivelul acesteia vor fi plasate in special 5 celule cu atmosfera controlata

   date generale laboratoare  - corp c

laborator de ameliorare, multiplicare si tehnologie

Acesta are misiunea de a evalua resursele genetice introduse in Banca in ceea ce priveste stabilitatea genetica si de a se  interveni prin lucrari specifice de ameliorare acolo unde este cazul in vederea asigurarii stabilitatii genetice a cultivarului in descendenta, de a realiza observatii fenologice si biometrice pe tot parcursul perioadei de vegetatie si de a efectua descrierea fenotipica a fiecarui cultivar analizat, dupa normele internationale in vigoare, totodata se identifica principalele caracteristici fentipice care impun elaborarea de tehnologie de cultura specifica

laboratorul de biochimie

Acesta este responsabil cu analiza biochimica a partilor vegetative, in spoecial cele destinate consumului, contribuind prin aceasta la consolidarea identitatii fiecarui gentopit 

laboratorul de fitopatologie

Acesta are misiunea de a veghea asupra starii de sanatate a materialului genetic introdus in Banca pe tot fluxul

laboratorul de conditionare si analize seminte

Are ca atributii principale curatirea, selectarea, calibrarea semintelor realizand totodata si analize specifice de laborator privind viabilitatea, energia germinativa, % de germinare, etc.

laboratorul de genetica si bilogie moleculara

Are rolul de a analiza dpdv genotipic cultivarele care au demonstrat stabilitate genetica si au expresivitate fenotipica distincta valoroasa si sunt libere la boli si daunatori; in cadrul acestui laborator se analizeaza structura genotipica a cultivarelor, se identifica genele care exprima caracteristici fenotipice distinctive si se localizeaza pozitia acestora pe cromozom, iar acolo unde situatia o impune se efctueaza amprentarea genetica

laboratorul de agrochimie si fiziologie

Acesta are rolul de a preleva si a analiza probele de sol, cu accent pe zonele de origine ale plantelor endemice, totodata monitorizeaza procesele fiziologice si stabileste cantitatile optime de elemente nutritive pentru fiecare genotip si fenofaza

laboratorul de microinmultire

Acesta are misiunea de a multiplica si conserva plantele care nu se inmultesc prin seminte ci numai pe cale vegetativa

laboratorul de conservare si valorificare a patrimoniului genetic acumulat

Gestioneaza celule cu atmosfera controlata in care se depun pentru pastrare pe termen mediu si lung resursele genetice evaluate dpdv genotipic, fenotipic, biochimic, tehnologic si fitosanitar; o prate din aceste resurse vor fi divizate si directionate catre departamentul de protocoale, distributie catre fermieri, cercetare, invatamant, banci de gene, etc. 

flux de operare functional

Din punct de vedere functional laboratoarele din cadrul rovanec vor opera in baza urmatorului flux operational

Ø  Birou de inregistrare a probelor, colectate de personalul ROVANEC sau  primite de la diversi donatori si in baza de date vor fi inscrise toate informatiile privind originea si evolutia probei;

Ø  fiecare proba inregistrata va primi un numar de cod si va fi transmisa catre Laboratorul de ameliorare, multiplicare si tehnologie; genotipurile care au demonstart stabilitate genetica  vor fi transferate catre Laboratorul de Fitopatologie, responsabil cu mentinerea starii de sanatate a plantelor;

Ø  probele evaluate, libere de boli si daunatori, vor fi supuse conditionarii si analizelor in cadrul  Laboratorului de conditionare si analize seminte; semintele conditionate si care intrunesc parametrii optimi vor merge catre Laboratorul de microinmultire, prioritare fiind resursele genetice care se inmultesc pe cale vegetativa.

Ø  Semintele, fructele, parti vegetative destinate consumului etc. vor fi transferate catre Laboratorul de biochimie in vederea determinarii compozitiei chimice detinute de fiecare genotip; 

Ø  Fluxul tehnologic continua cu transferul probelor catre Laboratorul de genetica si Biologie moleculara, realizandu-se analize in vederea caracterizarii genotipice;

Ø  In cadrul fluxului operational regasim Laboratorul de agrochimie si Fiziologie care analizeaza probele de sol de unde au fost prelevate plantele si identifica cele mai bune conditii de cultura din punct de vedere agrochimic;

-       Semintele evaluate pe fluxul tehnologic vor fi directionate, o parte,  catre celulele de pastrare cu atmosfera controlata pe termen mediu si lung, iar cealalta parte ajunge la Biroul de Distributie, Protocoale si Schimb cu parneri interni si externi (alte Infrastructuri de Cercetare, Universitati, Agenti economici, fermieri etc).

Clădirea va fi echipata si dotată cu echipamente specifice care să-i asigure funcționalitatea autonomă inclusiv în condiții de dezastre naturale, in acord cu standardele internaționale in vigoare pentru astfel de facilități.

Dotarile aferente laboratoarelor propuse (atât cele corporale cât și cele necorporale) vor respecta standardele naționale si internaționale in vigoare și vor asigura fluxurile operaționale necesare îndeplinirii obiectivelor insituționale. De asemenea, se va avea în vedere un înalt nivel de performanță atât în ceea ce privește respectarea standardelor privind protecția mediului, consumul scazut de energie, dar și în ceea ce privește gradul de uzură morala din perspectiva acoperii gradului de amortizare în raport cu perioada de monitorizare post implementare. Un accent deosebit va fi pus pe asigurarea acelor dotari necorporale ( softuri, licențe, programe specifice) si pe utilizarea celor mai performante rezultate ale TIC si AI in scopul asigurarii digitalizarii managementului tuturor proceselor de cercetare derulate la nivelul ROVANEC, inclusiv a accesului la resursele si rezultatele cercetarii si setarii unor baze de date securizate.

Un alt element constructiv propus se refera la înființarea unei suprafețe 6000 mp sere experimentale care vor deservi activitațile de cercetare, protejare și conservare în acord cu standardele internaționale în domeniu.    

organizaţia coordonatoare

Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău (Banca), este infiintata prin Hotararea de Guvern nr.690/2019 ca unitate de cercetare-dezvoltare, cu sediul în municipiul Buzău, județul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 56, instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Banca are ca obiect principal de activitate explorarea, inventarierea, colectarea, cercetarea-dezvoltarea și conservarea resurselor fitogenetice și are următoarele atribuții:

+  întocmește programul de colectare a materialului genetic valoros identificat în cadrul operațiunii de prospecție;

+  asigură logistica și execută operațiunea de colectare a materialului genetic prospectat;

+  înregistrează materialul genetic depus de unitățile de profil acreditate, de donatori sau colectat de specialiștii băncii;

+  evaluează și caracterizează materialul genetic depus;

+  realizează amprentarea genetică la cultivarele valoroase;

+  încheie protocoale de colaborare cu unități de cercetare acreditate pentru testarea genotipurilor depuse în Bancă ce nu pot fi cultivate și evaluate în condițiile pedoclimatice ale bazinului legumicol Buzău;

+  execută analize biochimice la genotipurile înregistrate în Bancă;

+  organizează activitatea de carantină a materialului genetic, în conformitate cu normele internaționale;

+  execută multiplicarea probelor atunci când stocul de semințe al probelor scade sub standardele admise;

+  efectuează conservarea resurselor genetice prin semințe și prin culturi de țesuturi, cu respectarea condițiilor optime de păstrare;

+  efectuează conservarea germoplasmei, a populaților locale și a speciilor sălbatice înrudite cu cele cultivate, fiind potențiale surse de gene pentru obținerea de varietăți noi;

+  monitorizează viabilitatea semințelor conservate în celule și propune măsuri pentru regenerare;

+  pune la dispoziție material genetic protejat la solicitarea unităților de cercetare acreditate și a persoanelor fizice;

+  trimite spre omologare și brevetare creațiile biologice obținute;

+  pune la dispoziția multiplicatorilor de semințe autorizați creațiile biologice protejate;

+  prelucrează datele din experimentele de cercetare;

+  administrează și arhivează baza de date a Băncii.

 

Scopul RONAVEC se subsumeaza in integralitate obiectului de activitate al institutiei coodonatoare (Banca)  si activitatile de cercetare propuse la nivelul noii infrastructuri vor contribui in mod esential la indpelinirea atributiilor acesteia.